skip to Main Content

Köpvillkor – företag

Dessa vid var tid gällande köpvillkor för företag gäller varje gång en företagskund (nedan kallad ”kunden”) beställer varor från mmd Tools (org nr 556927-0118) på mmd Tools s hemsida. Genom att beställa accepterar kunden dessa villkor.

1.   Betalning
2.   Äganderättsförbehåll
3.   Leveransinformation och leveranstid
4.   Restnotering
5.   Frakt
6.   Ansvar för transport
7.   Outlöst beställning
8.   Återköp
9.   Felskrivningar mm
10. Reklamationer
11. Force Majeure
12. mmd Tools s behandling av personuppgifter
13. Ändring av avtalsvillkoren
14. Tvist och lagval
15. Kontakt

1. Betalning
Priserna anges i svenska kronor exklusive moms. Avgifter för frakt och eventuellt postförskott tillkommer om det anges, annars är det fraktfritt.

Vi erbjuder följande betalsätt:

Faktura
För att få betala mot faktura krävs att kunden uppger sitt organisationsnummer.  Vid varje betalning mot faktura förbehåller sig mmd Tools rätten att göra en kreditupplysning och att avslå ansökan eller begränsa köputrymmet baserat på kreditupplysningen.

Om fakturabetalning skulle avslås kan kunden alltid välja ett av de andra betalsätt mmd Tools erbjuder, dvs. betalning direkt in på konto eller betalning med betalkort. För företagskunder gäller en maxgräns om 20 000 kronor inklusive moms första gången kunden betalar mot faktura. Därefter kan mmd Tools komma att justera maxgränsen. Företagskunder som önskar ansöka om en högre maxgräns kan kontakta mmd Tools.

Fakturan medföljer försändelsen av varan såvida du inte angivit separat faktura- och leveransadress. Fakturan ska betalas inom 10 dagar från fakturadatum, om inte annat anges på fakturan. Ingen fakturaavgift tillkommer. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta samt i förekommande fall ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader enligt lag.

Anmärkningar mot faktura skall ske inom 10 dagar från fakturadatum.

Betalkort – Alla vanliga betal- och kontokort kan användas.

Direkt banköverföring
Man kan också betala direkt till vårt bankkonto. Använd order-ID som betalningsreferens. Din order kommer att skickas så snart vi ser pengarna på vårt konto.

2. Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir mmd Tools s egendom till dess att full betalning har erlagts.

3.  Leveransinformation och leveranstid

Våra leveranssätt

Vid företagsbeställningar skickas varorna som brev, paket eller Företagspaket. Om varorna skickas som Företagspaket får du normalt varorna nästa vardag före 16.00, förutsatt att du beställt senast 16.00 dagen innan.

Avvikelser

Det kan finnas tillfällen när vi inte skickar en beställning enligt ovan, till exempel när en vara är tillfälligt slut. Beställer du flera varor och en av dem är slutsåld kommer vi att vänta med att skicka hela din beställning tills alla varor finns i lager igen.

4. Restnotering

Om en vara är tillfälligt slut restnoteras hela ordern tills dess att full leverans kan ske. Kunden kan dock alltid avbeställa restnoterad vara.

5. Frakt

Frakt kostnad tillkommer med fn kr 80:- för order i Sverige.

6. Ansvar för transport

Vid transport från mmd Tools till kunden är mmd Tools ansvarigt om varan skadas eller kommer bort under transporten.

Vid transport från kunden till mmd Tools är kunden ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten, om inte annat särskilt anges i dessa villkor.

7. Outlöst beställning

Om mmd Tools får tillbaka paket som inte lösts ut från utlämningsstället förbehåller sig mmd Tools rätten att debitera samtliga kostnader som uppstår i samband med denna retur.

8. Återköp

mmd Tools accepterar återköp inom 30 dagar från den dag då varan levererats till kunden.

Vill kunden utnyttja möjligheten till återköp ska kunden inom 30 dagar från den dag då varan har levererats till kunden kontakta mmd Tools och meddela sitt faktura- och kundnummer samt eventuellt andra uppgifter som kan behövas för återköpet samt sända tillbaka varan till mmd Tools.

Rätten till återköp gäller endast vara som är i oförändrat skick när den returneras. Alla tillbehör som kunden tog emot tillsammans med varan ska inkluderas i returförsändelsen. Originalförpackningen får inte ha brutits eller på annat sätt skadats.

Vi rekommenderar att du sparar emballaget att skicka tillbaka varan i. Till returförsändelsen ska bifogas information så att det tydligt framgår att returen kommer från kunden och vilken beställning som avses. Detta kan ske genom att kunden returnerar varan tillsammans med fakturan eller en kopia av denna.

Returadressen för återsändande är:

mmd Tools

Stora Åvägen 21,

436 34 Askim

Sverige

mmd Tools kan enbart ta emot returnerade försändelser som skickas som brev eller paket via posten. Returen får inte ske mot postförskott.

Vid utnyttjande av möjligheten till återköp bekostar kunden själv returfrakten. Om varan försvinner eller skadas under returen är det kunden som ansvarar för förlusten eller skadan.

Återbetalning sker inom 30 dagar från det att vi tagit emot den returnerade varan förutsatt att villkoren för återköp är uppfyllda. mmd Tools kommer att kontakta kunden för kontouppgifter till det konto kunden vill att mmd Tools skall återbetala pengarna till.

9.    Felskrivningar m.m.

mmd Tools reserverar sig för eventuella felskrivningar på mmd Tools s hemsida. Bilderna på varorna avser att illustrera varorna, men återger inte nödvändigtvis varornas exakta utseende eller beskaffenhet. mmd Tools förbehåller sig rätten att ändra samtlig information, inklusive men inte begränsat till, priser, specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering.

mmd Tools reserverar sig för slutförsäljning och förändringar i produktsortimentet.

10.    Reklamationer

Kunden måste kontrollera alla varor vid ankomst för att verifiera att de är felfria och att rätt varor har levererats.

Om kunden vill göra gällande påföljder avseende ett fel i varan, felleverans eller transportskada ska kunden göra det skriftligen inom skälig tid efter det att kunden märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationen ska ske genom att kunden kontaktar mmd Tools och uppger order- och fakturanummer samt orsak till reklamationen så att mmd Tools kan ta ställning till reklamationen. Reklamationen måste ske senast 14 dagar efter det att varorna har kommit kunden tillhanda. Om reklamation inte sker inom denna tid har kunden inte någon rätt att göra gällande fel enligt ovan mot mmd Tools.

Om en vara är felaktig sker transportkostnaderna för eventuell returfrakt och ersättningsleverans utan kostnad för kunden.

11.    Force majeure

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden av omständighet som part inte kunnat råda över såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighets ingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

 1. Personuppgiftspolicy

mmd tools AB, (nedan “mmd tools”, “oss” eller “vi”), behandlar, i egenskap av personuppgiftsansvarig, följande personuppgifter avseende våra kunder och kontaktpersoner hos våra kunder (nedan “du” eller “kund”):

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Personuppgifterna samlas in från kunden i samband med köp av våra produkter. Uppgifterna kan också komma att kompletteras av oss genom allmänt tillgängliga resurser såsom till exempel eniro.se, ratsit.se eller allabolag.se.

Den rättsliga grunden för vår behandling av ovan nämnda personuppgifter är

 1. ditt samtycke, vilket du lämnar i samband med köp av våra produkter (se artikel 6(1)a) i Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (“GDPR”)); och
 2. att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ditt avtal om köp av våra produkter eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås (se artikel 6(1)b) GDPR).

Personuppgifterna behandlas för följande ändamål:

 • Kontakt i samband med och administrering av köpeavtal
 • Försändelse av köpta produkter och faktura
 • Utskick av nyhetsbrev och erbjudanden
 • Sammanställning av statistik över vår försäljning

Vi kan komma att dela personuppgifterna med våra IT-leverantörer för teknisk hantering av data, lagring och back-up.

Tillhandahållandet av personuppgifterna till mmd tools AB är nödvändigt och en förutsättning för att kunna köpa produkter av oss. Om du inte tillhandahåller uppgifterna, kommer vi inte kunna fullgöra ditt köp av produkter.

Vi kommer lagra dina uppgifter i tre år från insamlandet/ditt senaste köp hos oss.

Du har rätt att av mmd tools AB begära följande avseende behandlingen av dina personuppgifter:

 • Bekräftelse huruvida vi behandlar dina personuppgifter;
 • Tillgång till dina personuppgifter, med andra ord en kopia av uppgifterna och viss information om behandlingen. Sådan information omfattar till exempel syftet med behandlingen och de kategorier av uppgifter som behandlas. Första kopian tillhandhålls utan kostnad. För ytterligare kopior kan vi komma att kräva ersättning. (Se vidare artikel 15 GDPR);
 • Rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter, och, med hänsyn till ändamålen med behandlingen, komplettering av eventuella ofullständiga personuppgifter (se vidare artikel 16 GDPR);
 • Radering av personuppgifter under vissa omständigheter som beskrivs i artikel 17 GDPR, till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlats, om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen eller om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt (rätten att bli bortglömd);
 • Begränsning av behandlingen under vissa förhållanden som anges i artikel 18 GDPR, till exempel om du bestrider personuppgifternas korrekthet, behandlingen är olaglig eller behandlingen inte längre är nödvändig med hänsyn till ändamålen med behandlingen;
 • Erhålla en kopia av dina personuppgifter i en strukturerad, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Sådant återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som skett före det att samtycket återkallades. Om du återkallar ditt samtycke kan vi inte fullgöra eventuella köp som ännu inte fullbordats före ditt återkallande.

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte, såsom till exempel nyhetsbrev och utskick med erbjudanden.

Du har rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till mmd tools AB se nedan pkt 15. Kontakt

13. Ändring av avtalsvillkoren

mmd Tools har rätt att ändra dessa avtalsvillkor från tid till annan. De villkor som anges på mmd Tools s hemsida när kunden beställer från mmd Tools gäller för den aktuella beställningen.

14. Tvist
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

15. Kontakt

mmd Tools är registrerat med säte i Västra Frölunda.

Org. nr
556927-0118

Momsregistreringsnummer
SE556927011801

Adress
Stora Åvägen 21
436 34 ASKIM
SVERIGE

Epost
info@mmdtools.se

Back To Top